.:: Bacciarelli.com :: The Bacciarelli Family Heritage site - Ród Bacciarellich ::
 
::.
Main Menu
· Home
Random Work of Art Gallery
Warszawa Stare Miasto tablica

Warszawa,_Stare_Miasto,_tablica_Bacciarelli.jpg
  Info :: Marcello Bacciarelli 1731-1818

Autop_w_brazowym_fraku_s.jpg 
 
Marcello Bacciarelli był nadworny malarz Króla Stanisława Augusta, Generalny Dyrektor Budowli Królewskich i Dyrektor Sztuk pięknych.
 
 
Na Sejmie Warszawskim 1768r otrzymał szlachectwo Polskie.
Mocą uchwały sejmowej 1771r. Król Stanisław August dodaje do Włoskiego herbu "Bacciarelli" pół Orła Białego na czerwonym tle -
 
 
 
 
Krótka Historia:
 
Studia odbył w Rzymie. W 1750 przebywał w Dreźnie. W 1756-1763 działał w Warszawie; 1764-1765 na dworze cesarskim w Wiedniu. W 1764 mianuwany profesorem Akademii Sztuk Pięknych w Dreźnie. Od 1766 na stałe w Polsce; otrzymał indygenat polski i tytuł "pierwszego malarza nadwornego", został kierownikiem "Malarni" na Zamku Królewskim, generalnym dyrektorem budowli królewskich i głównym realizatorem polityki artystycznej Stanisława Augusta.
 
Członek akademii włoskiej, austriackiej i niemieckiej; od 1808 członek Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Warszawie: od 1817 profesor Oddziału Sztuk Pięknych Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Wszechstronnie wykształcony, reprezentował swą twórczością, dekoracyjną i portretową, typową sztukę dworską.
 
Malarstwo Bacciarelliego opierało się na tradycjach baroku i rokoka z pewnymi wpływami klasycyzmu. Bacciarelli malował liczne reprezentacyjne portrety króla (Portret Stanisława Augusta w stroju koronacyjnym, ok. 1770) i osób z jego otoczenia oraz wielkie kompozycje alegoryczne zdobiące plafony sal Zamku Królewskiego i pałacu w Łazienkach (Sala Salomona) a także nieliczne obrazy religijne.
 
Na zlecenie króla malował też obrazy historyczne (cykl 6 obrazów do Sali Rycerskiej, 22 portrety królów polskich do Sali Marmurowej na Zamku Królewskim) i o tematyce współczesnej (Posłuchanie młynarza u króla).
 
Do uczniów Bacciarelliego należeli m.in. K. Wojniakowski, A. Rajecka, W. Lesseur-Lesserowicz, J. Kosiński, J Wall, S. Marszałkiewicz.
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Marcello Bacciarelli was the resident court Artist of King Stanislaw August of Poland, his General Director of Royal Building Projects and Director of Royal Fine Arts. 
 
He was elevated to the Polish nobility in 1768, and by Government resolution in 1771 King Stanislaw August added to the Italian coat of arms "Bacciarelli" half of a White Eagle on a red background (click on the thumbnail shown above)
 
Brief History: 
 
He studied in Rome. In 1750 he lived in Dresden. In 1756-1763 worked in Warsaw, 1764-1765 at the imperial court in Vienna. In 1764 he became professor at the Academy of Fine Arts in Dresden.
 
In 1766 at the King's behest, he moved permanently to Poland and received the title of "the first court painter", became director of the Royal "School of Art" at the Royal Palace, the general director of the royal buildings and the main executor of the artistic vision of King Stanislaus Augustus. 
 
He was a Member of the Artistic Academy of Italy, Austria and Germany. In 1808 a member of the Friends of Education Society in Warsaw and in 1817 Professor of the Department of Fine Arts, Royal University of Warsaw.
 
Well-educated, he presented his works, decoration and portraits in the typical courtly art style of the time. 
 
His painting was based on the traditions of the Baroque and Rococo with some classical influences.
 
Bacciarelli painted numerous portraits of the king (Portrait of King Stanislaus Augustus in coronation robes, c 1770) and his family, great allegorical compositions decorating the ceilings of rooms and the Royal Castle Lazienki Palace (Hall of Solomon) and a few religious paintings. 
 
At the request of the king he painted a series of historical paintings (six paintings in the Hall of Knights, 22 portraits of Polish kings in the Marble Hall at the Royal Palace) and referenced contemporary issues (The miller's audience with the king). 
 
Students of Bacciarelli included Wojniakowski K., A. Rajecka, W. Lesseur-Lesserowicz, J. Kosinski, John Wall, S. Marszałkiewicz.
Read/Post Comment: 0 by TadekBacc on Thursday 19 July 2012 - 13:16:49 printer friendly

You must be logged in to make comments on this site - please log in, or if you are not registered click here to signup

 Search Bacciarelli.com
 
  Top


This website and all information disclosed is Copyright Tadeusz Bacciarelli 2001-2018 - Wszelkie prawa zastrzeżone
Dedicated to my father Stanislaw Bacciarelli 1924-2006